Opći uslovi putovanja

 

1Ovi Opći uslovi sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o pružanju usluge (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Travel Time d.o.o. Školska br.2, Zenica, ID 4218840900002 sklapa Korisnik usluge. Svi podaci i uslovi u ponudi i u ovim Općim uslovima obavezuju Putničku agenciju i korisnika usluge ukoliko u Ugovoru ne dogovore drugačije.


2Prijave za aranžman mogu se izvršiti u sjedištu Putničke agencije, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka lično, faxom, e-mailom ili poštom . Po primljenoj prijavi Putnička agencija će Korisniku usluge ponuditi Ugovor koji se smatra obavezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju saglasnost ( fax,e - mail, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.
Ukoliko u ponudi nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% od ukupnog iznosa aranžmana, a preostali iznos najkasnije 7 dana prije početka korištenja usluge. Putnička agencija i Korisnik usluge mogu u Ugovoru dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja.


3Sadržaj, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u ponudi. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, putno osiguranje, napojnice i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Putnička agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Korisnik usluge posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Putnička agencija može osigurati nije u programu navedena, ista će o cijeni informirati Korisnika usluge prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Putnička agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje korisnik usluge zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Putnička agencija ne snosi nikakvu odgovornost.


4Ponuđeni smještajni objekti i restorani opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme pripreme ponude. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu uporedivi.


5Putnička agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji zavise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama , ne mogu realizovati u skladu sa očekivanjima Korisnika usluge.


6Ako Korisnik usluge nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je od 14 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u ponudi nije drugačije određeno.
Ako je moguće, Putnička agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen zahtjev Korisnika usluge za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, sprat i sl.), ali ne može garantovati ispunjenje takvog zahtjeva.

7Cijene aranžmana objavljene su u konvertibilnim markama (KM). Putnička agencija zadržava pravo promjene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja Ugovora došlo do promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja ponude.


8Putnička agencija može otkazati aranžman ili izvršiti promjene ponude ako nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, saobraćajne nesreće, iznenadni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje aviona i drugih prevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, u vrijeme sklapanja Ugovora činile opravdani razlog za nesklapanje istog.


9Ukoliko Korisnik usluge otkaže aranžman Putnička agencija na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:

do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana,

29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana,

21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,

14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,

7 - 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Putnička agencija zadržava pravo naplate iste u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili ponudi nije izričito navedeno drugačije. Korisnik usluge ima mogućnost povrata kompletno uplaćenog iznosa, ukoliko je prethodno, po preporuci Putničke agencije, uplatio osiguranje od rizika otkaza putovanja.[/dropcap]


10U skladu s propisima, zaposlenici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Korisniku usluge staviti na raspolaganje promotivni materijal i ove Opće uslove u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta, kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inostranstvu, osiguranja od otkaza putovanja, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Zaposlenici agencije dužni su upoznati Korisnika usluge sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Putnička agencija prouzroči Korisniku usluge neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Korisnik usluge potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.


11U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Korisnik usluge može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisanih ovim Općim uslovima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Korisnik usluge reklamira neodgovarajuću uslugu kod pružaoca usluge. Korisnik usluge je dužan sarađivati sa pružaocem usluge u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Korisnik usluge ne prihvati ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Putnička agencija ne mora uvažiti naknadnu reklamaciju Korisnika usluge. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Korisnik usluge nije zadovoljan ponuđenim rješenjem obavezan je sačiniti pisanu reklamaciju i dati je na potpis pružaocu usluge, te jedan primjerak ostaviti na licu mjesta, a drugi dostaviti Putničkoj agenciji.Ukoliko pružaoc usluge odbije sastaviti ili potpisati takvu potvrdu, Korisnik usluge može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Putničkoj agenciji i/ili pružaocu usluge. Najkasnije 7 dana po završetku korištenja usluge, Korisnik usluge predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Korisnik usluge je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze.Putnička agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 7 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Korisnika usluge u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Putnička agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružaoca usluge. Dok Putnička agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Korisnik usluge se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javne novine i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Korisnik usluge se odriče prava na tužbu.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Korisnika usluge na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane saglasno određuju da Korisnik usluge koji nije zadovoljan postupanjem Putničke agencije, a pridržavao se gore navedenog postupka u vezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela – Općinskog suda u Zenici.

12Ovi Opći uslovi putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Korisnik usluge sklapa s Putničkom agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom – posrednikom. Moguća / predviđena odstupanja od ovih Općih uslova, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja/ponudi ili u Ugovoru.

       

Prijava za newsletter

Molimo da unesete Vaše podatke, kako biste primali redovne obavijesti o našim aranžmanima: